Knihovna Kněždub
Naposledy aktualizováno: 14.11.2018 17:18:29

KNIHOVNÍ   ŘÁD

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Místní knihovna v Kněždubě poskytuje služby svým čtenářům absenčně a prezenčně půjčováním literatury a dalších knihovních materiálů a prováděním kulturně výchovné činnosti

 

 1. Uvedené služby poskytuje: půjčovna pro dospělé a půjčovna pro děti.

 

 1. Čtenářský poplatek dle aktuálního sazebníku schváleného zastupitelstvem obce.

 

 

Čl. 2

Čtenáři knihovny

 

 1. Čtenářem  knihovny se může stát: Každý občan ČR starší 15 let, děti a mládež se  mohou stát čtenářem jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců, cizí státní občan jen má-li povolení  k dlouhodobému pobytu v ČR
 2. Občan, který žádá o přijetí do řad čtenářů přihláškou na tiskopise, vydaném knihovnou, je povinen současně s přihláškou předložit:

          a) občanský průkaz

          b) děti a mládež do 15 let písemný souhlas jednoho z rodičů

          c) cizí státní občan cestovní pas a povolení k pobytu

             Svým podpisem na přihlášce stvrzuje čtenář, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto knihovního řádu..

 1. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, kterým je čtenář povinen se vykazovat při půjčování a vracení materiálů.
 2. Nemá-li čtenář průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář.
 3. Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Za vystavení duplikátu vybírá knihovna poplatek ve výši 20,- Kč.

 

Čl. 3

Půjčování literatury a dalších knihovních materiálů mimo knihovnu

 

 1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou vypůjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny.
 1. Knihovna může půjčení materiálů odepřít zejména tehdy:

          a)      je-li nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu

          b)      jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny a pro prezenční studium čtenářům.

 1. Výpůjční lhůta činí 31 dnů, knihovna však může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o materiál jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však dvakrát. Nevrátí-li čtenář některou z půjčených knih do 100 dnů, není možné půjčit mu další materiály.
 2. Jestliže  jsou materiály, které čtenář potřebuje ke studiu, půjčeny, může si je zamluvit. Jakmile je materiál vrácen, oznámí to knihovna čtenáři písemně,nebo telefonicky a po dobu 5 dnů mu materiály rezervuje. Dílo zamluvené více čtenáři se půjčuje podle pořadí záznamů.
 3. Čtenář je povinen při volném výběru knih dbát na jejich abecední řazení.
 4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození materiálů, zjištěné při  vrácení, uhradí čtenář. Za poškozený nebo ztracený obal zaplatí čtenář 5,- Kč.

 

Čl. 6

Pořádková opatření

 

 1. Čtenář je povinen zachovávat knihovní řád, řídit se pokyny pracovníků knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany obecního majetku ve správě knihovny.
 1. Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění. Tyto poplatky činí Kč 10,- za 1 měsíc prodlení. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Není dovoleno do knih nebo časopisů vpisovat, poškozovat je vystřihováním, odstraňováním volných příloh, špinit je.
 2. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození půjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že:

           a) obstará stejnou knihu téhož vydání a odevzdá je knihovně jako náhradu

           b) nahradí škodu zaplacením pořizovací ceny materiálu, případně zaplacením nákladů na jeho opravu

           c)  nahradí knihovně náklady na pořízení kopie a vazby, jestliže je ztracené dílo nenahraditelné

           d)  knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen jeho části

          

           - ve všech případech je čtenář povinnen zaplatit poplatek 50,- Kč za nové knihovnické zpracování.

 1. V případě, že čtenář škodu neuhradí ve lhůtě stanovenou knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna náhradu soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                 

 
 
Proces zabral 0.0187 sekund času a 0.59MB paměti.